با سلام از بازدیدتان ممنونیم . امید واریم بتونیم خواسته ها و نیاز های شما رو فراهم کنیم و همکاری خوبی در کنار هم داشته باشیم

محل لوگو

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8
  • بازدید دیروز : 169
  • بازدید کل : 415406

شکل و جدول مدارات دیجیتال گیتهای منطقی


مدارات لاجيك

 

Introduction

 

 

Logic gate symbols

 

 

 

 

Inputs and outputs

 

Truth tables

 

 

 

 

NOT gate (inverter)

Input A Output Q
0 1
1 0
     

 

 

AND gate

Input A Input B Output Q
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
     

 

 

NAND gate (NAND = Not AND)

Input A Input B Output Q
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
     

 

 

OR gate

Input A Input B Output Q
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
     

 

 

NOR gate (NOR = Not OR)

Input A Input B Output Q
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0
     

 

 

EX-OR (EXclusive-OR) gate

Input A Input B Output Q
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
     

 

 

EX-NOR (EXclusive-NOR) gate

Input A Input B Output Q
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1
     

 

 

Summary truth tables

Summary for all 2-input gates
Inputs Output of each gate
A B AND NAND OR NOR EX-OR EX-NOR
0 0 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 0 0 1

 

Summary for all 3-input gates
Inputs Output of each gate
A B C AND NAND OR NOR
0 0 0 0 1 0 1
0 0 1 0 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0
1 0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 1 0 1 0

 

 

Combinations of logic gates

Input A Input B Output Q
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Working out the function of a combination of gates

Inputs Outputs
A B C D E Q
0 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 1
0 1 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1
1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 1 0 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substituting one type of gate for another

 

 

 

NAND gate equivalents

Gate Equivalent in NAND gates
NOT
AND
OR
NOR

 

 

 

 

 

 

شکل مداری سري و موازي


قوانين سري و موازي

 

 

Connecting Components

 

 

 

 

 

Most circuits contain a mixture of series and parallel connections

 

 

 

 

 

 

Lamps in Series

 

 

 

 

Lamps in Parallel

 

 

 

 

Switches in Series

 

 

 

 

Switches in Parallel

 

 

 

انتشار : ۲۷ دی ۱۳۹۵

برچسب های مهم

مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)


مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG)  و (PMSG)  در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)

مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)

فهرست مطالب

فصل اول-.... مقدمه2

1-1-......... مقدمه2

1-2-... آمار نیروگاه بادی نصب شده در ایران و جهان2

1-3-....... کلیات تحقیق5

1-4-.... هدف پایاننامه6

فصل دوم-انرژی بادی و روابط حاکم بر توربین بادی و انواع ژنراتورهای توربین بادی و روابط آنها و انواع روشهای کنترل9

2-1-....... مقدمه9

2-2-.... معادلات پایه مربوط به انرژی باد10

2-3-..... محاسبه‌ی توان استخراجی از باد11

2-4-.... محاسبه‌ی ضریب توان روتور15

2-5-انواع ساختارهای توربین بادی15

2-5-1-توربین‌های بادی سرعت ثابت با راه‌انداز نرم16

2-5-2-...... توربین‌های بادی سرعت متغیر17

2-5-2-1- ژنراتور القائی از دو سو تغذیه............18

2-5-2-2- ژنراتور سنکرون..............20

2-6-................. مقایسه ژنراتور های به‌کاررفته در صنعت22

2-7-.............. مدلسازی ژنراتور القائی از دو سو تغذیه24

2-7-1-مدل قاب مرجع سنکرون برای ژنراتور القائی از دو سو تغذیه24

2-8-.................... مدلسازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم30

2-8-1-مدل قاب مرجع سنکرون برای ماشین سنکرون مغناطیس دائم30

2-9- روشهای کنترل کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سو تغذیه و ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم و کانورتر طرف شبکه34

2-9-1-کنترل کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سو تغذیه34

2-9-2-کنترل کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم35

2-9-3-................................................ کنترل کانورتر طرف شبکه36

2-9-4-........ روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان (MPPT)37

2-10-محدودیتهای شبکه در موقع بروز خطا در شبکه37

2-11-نتیجه­گیری38

فصل سوم-اعمال کنترل بر روی کانورتر طرف شبکه و کانورتر طرف ژنراتور و روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان41

3-1-...................................................................................................... مقدمه41

3-2-............................ روش‌های کنترل برای سیستم مورد نظر41

3-2-1-اعمال کنترل ولتاژ جهتدار (VOC)برای کنترل کانورتر طرف شبکه41

3-2-2-ایجاد سیگنال مدولاسیون برای کلید زنی PWM. 46

3-2-3- اعمال کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سوتغذیه............................................................................................................................................49

3-2-4- روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان (MPPT) برای کانورتر طرف ژنراتور القائی ازدو سو تغذیه54

3-2-5- اعمال کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم..................................................................................................................................56

3-2-6-روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان (MPPT) برای کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم59

فصل چهارم-نتایج شبیه­سازی62

4-1-...................................................................................................... مقدمه62

4-2-بررسی عملکرد سیستم در موقع تغییرات سرعت باد62

4-2-1-عملکرد ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در موقع تغییرات سرعت باد64

4-2-2-عملکرد ژنراتور القائی از دو سو تغذیه در موقع تغییرات سرعت باد71

4-2-3-بررسی شبکه مورد مطالعه در موقع تغییرات سرعت باد77

4-3-بررسی عملکرد سیستم در موقع بروز خطای سه فاز در شبکه79

4-3-1-بررسی عملکرد ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در موقع بروز خطا81

4-3-2-بررسی عملکرد ژنراتور القائی از دو سو تغذیه در موقع بروز خطا83

4-3-3-. بررسی شبکه مورد مطالعه در موقع بروز خطا86

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ادامه کار89

5-1-......................................................................................... نتیجه گیری89

5-2-........................................................................................... پیشنهادات90

.................. منابع و مآخذ92

چکیده انگلیسی................97

فهرست جداول

جدول ‏1‑1: ظرفیت نصب شده در نیروگاه منجیل و رودبار4

جدول ‏1‑2: ظرفیت نصب شده نیروگاه بینالود4

جدول ‏2‑1: مزایا و معایب انواع ژنراتورها23

جدول ‏4‑1: پارامتر های توربین بادی مورد مطالعه64

جدول ‏4‑2: پارامتر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم مورد مطالعه70

جدول ‏4‑3: پارامتر ژنراتور القائی از دو سو تغذیه مورد مطالعه76

جدول ‏4‑4: پارامترهای شبکه مورد مطالعه77

جدول ‏5‑1: مقایسه کلی مابین ژنراتور سنکرون و ژنراتور القائی90

فهرست اشکال

شکل ‏1‑1: رشد انرژی باد در تولید انرژی3

شکل ‏2‑1: شکل یک توربین بادی با جزئیات10

شکل ‏2‑2: جریان باد در اطراف توربین12

شکل ‏2‑3: نمودار ضریب عملکرد روتور14

شکل ‏2‑4: توربین بادی سرعت ثابت با راه‌انداز نرم17

شکل ‏2‑5: توربین بادی سرعت متغیر از نوع ژنراتور القائی از دو سو تغذیه (DFIG)18

شکل ‏2‑6: نحوه­ی اتصال ژنراتور سنکرون به شبکه21

شکل ‏2‑7: مدار معادل محور ماشین سنکرون مغناطیس دائم32

شکل ‏2‑8: حاشیه عملکرد ژنراتور توربین بادی در اثر خطای کاهش ولتاژ بر اساس استاندارد NERC 38

شکل ‏3‑1: ساختار کانورتر منبع ولتاژ طرف شبکه42

شکل ‏3‑2: دیاگرام فازوری از کانورتر طرف شبکه46

شکل ‏3‑3: شکل موج مدولاسیون PWM47

شکل ‏3‑4: ساختار کنترل ولتاژ جهت دار (VOC) برایکانورتر طرف شبکه49

شکل ‏3‑5: ساختار کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سو تغذیه54

شکل ‏3‑6: منحنی ... 55

شکل ‏3‑7: دیاگرام فازوری روش کنترل میدان جهت دار (FOC)57

شکل ‏3‑8: ساختار روش کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم57

شکل ‏3‑9: پارامتر های ضریب توان ( )توربین بادی59

شکل ‏3‑10: ساختار کنترل نسبت سرعت نوک ()60

شکل ‏4‑1: نحوه­ی اتصال ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم به شبکه62

شکل ‏4‑2: نحوه­ی اتصال ژنراتور القائی از دو سو تغذیه به شبکه63

شکل ‏4‑3: بلوک توریبن بادی استفاده شده در این پایاننامه63

شکل ‏4‑4: نمودار تغییرات سرعت باد64

شکل ‏4‑5: گشتاور اعمال شده به ژنراتور سنکرون65

شکل ‏4‑6: گشتاور خروجی (الکترومغناطیسی) ژنراتور سنکرون65

شکل ‏4‑7: سرعت مرجع ژنراتور سنکرون اعمال شده به کانورتر طرف ژنراتور66

شکل ‏4‑8: سرعت الکتریکی واقعی ژنراتور سنکرون66

شکل ‏4‑9: توان خروجی توربین بادی (Pref)67

شکل ‏4‑10: توان خروجی واقعی ژنراتور سنکرون67

شکل ‏4‑11: جریان مؤلفه‌ی استاتور ژنراتور سنکرون68

شکل ‏4‑12: تغییرات جریان سه فاز استاتور69

شکل ‏4‑13: تغییرات گشتاور مکانیکی ژنراتور القائی در موقع تغییر سرعت باد71

شکل ‏4‑14: تغییرات گشتاور خروجی (الکترومغناطیسی) ژنراتور القائی72

شکل ‏4‑15: سرعت روتور ژنراتور القائی72

شکل ‏4‑16: توان مرجع کانورتر طرف ژنراتور القائی73

شکل ‏4‑17: تغییرات توان اکتیو و توان راکتیو استاتور ژنراتور القائی73

شکل ‏4‑18: جریان مؤلفه‌ی روتور ژنراتور القائی74

شکل ‏4‑19: تغییرات جریان سه فاز رو تور ژنراتور القائی74

شکل ‏4‑20: تغییرات جریان سه فاز استاتور ژنراتور القائی74

شکل ‏4‑21: فرکانس استاتور ژنراتور القائی در موقع تغییر سرعت باد75

شکل ‏4‑22: ولتاژ شبکه مورد مطالعه77

شکل ‏4‑23: جریان شبکه مورد مطالعه78

شکل ‏4‑24: ولتاژ و جریان یک فاز از شبکه مورد مطالعه78

شکل ‏4‑25: ولتاژ لینک DC مربوط به ژنراتور سنکرون79

شکل ‏4‑26: ولتاژ لینک DC مربوط به ژنراتور القائی79

شکل ‏4‑27: ژنراتور سنکرون همراه با شبکه در موقع بروز خطای سه فاز در شبکه80

شکل ‏4‑28: ژنراتور القائی همراه با شبکه در موقع بروز خطای سه فاز در شبکه80

شکل ‏4‑29: تغییرات ولتاژ لینک DC ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در موقع بروز خطا81

شکل ‏4‑30: تغییرات سرعت روتور ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا81

شکل ‏4‑31: تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا82

شکل ‏4‑32: تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا82

شکل ‏4‑33: تغییرات جریان سه فاز استاتورژنراتور سنکروندر موقع بروز خطا83

شکل ‏4‑34: تغییرات ولتاژ لینک DC ژنراتور القائی در موقع بروز خطا83

شکل ‏4‑35: تغییرات سرعت روتور ژنراتور القائی در موقع بروز خطا84

شکل ‏4‑36: تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور القائی در موقع بروز خطا84

شکل ‏4‑37: تغییرات توان خروجی ژنراتور القائی در موقع بروز خطا85

شکل ‏4‑38: تغییرات جریان سه فاز روتور ژنراتور القائی در موقع بروز خطا85

شکل ‏4‑39: تغییرات جریان سه فاز استاتور ژنراتور القائی در موقع بروز خطا86

شکل ‏4‑40: ولتاژ شبکه مورد مطالعه در موقع بروز خطا86

شکل ‏4‑41: تغییرات جریان سه فاز شبکه مورد مطالعه در موقع بروز خطا87

فصل اول

1- مقدمه

1-1- مقدمه

در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی تحولات تازه‌ای در استفاده از انرژی باد به وجود آمد و آن استفاده از انرژی باد جهت تولید الکتریسیته بود، توربین‌های بادی ساخته شد که انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کرد [1]. در ابتدا تولید الکتریسیته از باد به دو دلیل عمده مقرون به صرفه نبودن نسبت به سوخت­های فسیلی و یکسان نبودن پتانسیل باد در همه مناطق، چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1973 میلادی و با به وجود آمدن بحران نفتی، بهره‌برداری از انرژی باد به عنوان یکی از منابع انرژی آغاز گردید [1] که با افزایش بازدهی و قابلیت اطمینان توربین‌های بادی، روند نصب و بهره‌برداری از توربین‌های بادی افزایش پیدا کرد [1]. امروزهبا پیشرفت فناوری، توربین‌های بادی با قدرت چندین مگاوات تولید می‌شوند و به صورتمجتمع در مزارع بادی به کار می‌روند. کشورهای آمریکا، آلمان، دانمارک و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که بیش‌ترین توان را از انرژی باد تولید می­کنند. استفاده از انرژی باد برای تولید برق در کشور ما، در سال 1372 با خرید دو توربین 500 کیلوواتی سه پره ساخت شرکت نرد تانک دانمارک توسط سازمان انرژی اتمی و نصب آن‌ها در منجیل آغاز گردید [1]. 

شکل مداری الكتريسيته و الكترون


الكتريسيته و الكترون

 

  • الكتريسيته چيست ؟

 

 

 

  • مسير حركت الكتريسيته چگونه است ؟

 

 

 

 

  • الكترونها

 

 

انتشار : ۲۷ دی ۱۳۹۵

برچسب های مهم

دانلود شبیه سازی سیستم فتوولتائیک با اینورتر و مبدل بوست در نرم افزار متلب


دانلود شبیه سازی سیستم فتوولتائیک با اینورتر و مبدل بوست در نرم افزار متلب

دانلود شبیه سازی سیستم فتوولتائیک با اینورتر و مبدل بوست در نرم افزار متلب

 

فتو ولتاییک (به انگلیسی: Photovoltaics) یا به اختصار PV، یکی از انواع سامانه‌های تولید برق از انرژی خورشیدی می‌باشد. در این روش با بکارگیری سلول‌های خورشیدی، تولید مستقیم الکتریسیته از تابش خورشید امکان‌پذیر می‌شود. سلول‌های خورشیدی از نوع نیمه رسانا می‌باشند که از سیلیسیوم یعنی دومین عنصر فراوان پوسته زمین ساخته می‌شوند. وقتی نور خورشید به یک سلول فتوولتاییک می‌تابد، بین دو الکترود منفی و مثبت اختلاف پتانسیل بروز کرده و این امر موجب جاری شدن جریان بین آنها می‌گردد. می‌توان فتوولتایک را در دسته فناوری‌های انرژی‌های تجدید پذیر (نوشو) قرار داد.

 

در اینجا سیستم فتوولتائیک به همراه اینورتر و مبدل بوست در متلب شبیه سازی شده هست.

 

در صورت داشتن مشکل یا سوال با ایمیل زیرارتباط برقرار کنید

powersp1394@gmail.com

  

پروژه تشخیص هویت به کمک عنبیه چشم


پروژه تشخیص هویت به کمک عنبیه چشم

پروژه تشخیص هویت به کمک عنبیه چشم

این پروژه برای پایان نامه در مقطع کاردانی و کارشناسی تعریف شده و در نگارش آن تمامی استاندارد های نگارش پایان نامه رعایت شده و آماده چاپ و ارایه می باشد.

در این پروژه سیستم تشخیص هویت و انواع روش های تشخیص هویت به همراه توضیح کامل و عکس های تکمیلی برای هر روش ارایه شده است. همچنین تشخیص هویت به کمک عنبیه چشم به طور کامل شرح داده شده و فرآیند تشخیص هویت به ترتیب بلوک دیاگرام کلی سیستم , بررسی شده و به وسیله یک اپلیکیشن موجود در متلب استخراج ویژگی از عنبیه چشم شبیه سازی شده است. دقت شود که این برنامه به صورت تحقیقاتی بوده و دارای کدهای متلب نمی باشد. در آخر جمع بندی و نتیجه گیری از پروژه ارایه شده است.

شماره

عنوان

 

فصل اول : مقدمه

1-1

مقدمه

 

فصل دوم : بیومتریک

2-1

انواع سیستم های تشخیص هویت

2-2

بیومتریک

2-3

کاربرد های بیومتریک

2-4

انواع بیومتریک

2-4-1

اثر انگشت

2-4-2

طرز حرکت

2-4-3

شبکیه

2-4-4

چگونگی تایپ با کیبورد

2-4-5

گوش

2-4-6

شکل هندسی دست

2-4-7

ورید و رگ ها

2-4-8

تشخیص چهره

2-4-8-1

ساختار هندسی چهره

2-4-8-2

ساختار ظاهری پوست

2-4-8-3

مشخصه گرمایی صورت

2-4-8-4

لبخند

2-4-9

صدا

2-4-10

ناخن

2-4-10-1

رشته های گوشت زیر ناخن

2-4-10-2

میزان خاصیت خازنی

2-4-11

دی ان ای

2-4-12

دست خط و امضا

2-5

مقایسه بیومتریک

2-6

پارامتر های مهم در سیستم های بیومتریک

2-7

بیومتریک در ایران

 

فصل سوم : سیستم های تشخیص هویت

3-1

عنبیه

3-2

آناتومی قرنیه

3-3

اجزاي سیستم های تشخیص عنبیه

3-3-1

واحد ثبت

3-3-2

واحد تفکیک

3-3-3

واحد نرمال سازی

3-3-4

واحد کدگذاری

3-3-5

واحد تطبیق

 

فصل چهارم : الگوریتم های کدگذاری

4-1

روش هایبرید

4-2

تشخیص چند طیفی

 

فصل پنجم : سخت افزار های تشخیص عنبیه

5-1

دوربین نور مرئی

5-2

دوربین مادون قرمز

5-3

نمونه دوربین های تشخیص عنبیه

 

فصل ششم : نتیجه گیری

6-1

چالش های پیش روی تحقیقات

6-1-1

تعیین محل عنبیه

6-1-2

پردازش عنبیه های غیر ایده آل

6-1-3

اثبات هویت

6-1-4

ترکیب خصیصه های بصری

6-1-5

اطمینان از امنیت و حریم خصوصی

6-2

نتیجه گیری

 

فهرست منابع

 

چکیده انگلیسی

 

گزارش کار آزمایشگاه مدار مخابراتیگزارش کار آزمایشگاه مدار مخابراتی

در این بخش از سایت مهندس 360 گزارشکار آزمایشگاه مدارهای مخابراتی در قالب فایل word برای دانلود و استفاده شما دانشجویان گرامی قرار داده شده است. همچنین تمام شبیه سازی ها در برنامه های PSPICE و پروتئوس انجام شده اند. این گزارشکار شامل آزمایش های زیر از درس مدار مخابراتی می باشد:

آزمایش شماره 1: بررسی پاسخ فرکانسی فیلتر RL

آزمایش شماره 2: محاسبه پاسخ فرکانسی در دو حالت

آزمایش شماره 3: نوسانساز کولپیتس

آزمایش شماره 4: تقویت کننده باند باریک

آزمایش شماره 5: مدولاسیون دامنه AM

آزمایش شماره 6: مدولاسیون AM با استفاده از تقویت کننده تفاضلی

آزمایش شماره 7: استفاده از ترانزیستور FET به عنوان دو برابر کننده

آزمایش شماره 8: استفاده از FET به عنوان مخلوط کننده

آزمایش شماره 9: استفاده از ترانزیستور BJT به عنوان چند برابر کننده

آزمایش شماره 10: ضرب دو سیگنال (مقدمه ای بر DSB)

آزمایش شماره 11: مدولاتور و دمدولاتور DSB

 

همچنین این فایل شامل 5 پیوست می باشد. فهرست پیوست ها را در زیر مشاهده می کنید:

پیوست 1: تقويت كننده هاي باند باريك در گيرنده هاي راديويي

پیوست 2: مدولاسیون

پیوست 3: نوسانساز کولپیتس

پیوست 4: اسیلاتورها

پیوست 5: طراحی یک اسیلاتور کولپیتس و شبیه سازی در

این گزارش کار در 80 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

  

گزارش کار آزمایشگاه مدار مخابراتی
انتشار : ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

برچسب های مهم

اطلاعات مفید شومینه


1- شومینه های برقی را چگونه می توان روشن نمود؟
همانطور که می دانیم و از اسمش پیداست، شومینه برقی با سوخت برق کار می کند، راه اندازی شومینه برقی بسیار آسان است، شما از همان سیم کشی استاندارد خانه خود بدون نیاز به اجرای سیم کشی ویژه استفاده می نمائید، فقط کافی است شومینه را در نزدیکی یک پریز برق قرار داده و دوشاخه را به آن متصل نمائید و از طریق کلیدهای لمسی یا ریموت کنترل و یا از طریق گوشی های هوشمند یا تبلت شومینه خود را روشن نمائید.
 
2- شومینه های برقی چگونه کار می کنند؟
در خصوص نحوه عملکرد شومینه برقی باید اذعان داشت که در شومینه برقی سوختن چوب واقعی وجود ندارد، بلکه این تکنولوژی با استفاده از هیزم های مصنوعی کامپوزیتی و لامپهای ال ای دی (LED) بوده که سوختن واقعی را تداعی می کند و مصرف برق خیلی ناچیزی نیز دارند. بدلیل استفاده از RGB LED در شومینه های برقی آوالون، شما می توانید رنگ دلخواه به شعله آتش نیز بدهید.
 
3- شومینه های برقی چگونه حرارت یا گرمایش تولید می کنند؟
اساس کار شومینه های برقی ایجاد گرمایش از طریق سیستم الکتریکی است، یعنی فرآیند تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی است. شومینه های برقی برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی از یک هیتر برقی استفاده می کنند، عبور جریان برق از داخل مقاومت الکتریکی هیتر شومینه سبب تولید گرما می شود. برای افزایش راندمان شومینه و گرمایش از طریق هیتر، از سیستم فن (پروانه بادبزن) بهره گرفته شده است. یعنی گرمای حاصل از هیتر شومینه توسط یک دستگاه فن طولی (پروانه بادبزن) با خروجی هوای تقریباً 130 مترمکعب در ساعت به داخل محیط انتقال می یابد. شومینه های برقی سوخت پاکیزه ای دارند، گرد و غبار تولید نمی کنند، به سرعت خاموش و روشن می شوند و نگهداری آن راحت است.
 
4- شومینه های برقی چه مقدار گرما تولید می کنند و برای چه فضایی مناسب هستند؟
شومینه های برقی بیش از 5000Btu/hr گرمایش دارند (در حالت روشن بودن با 1500 وات در ساعت) و در شرایط استاندارد حرارت و گرمای کافی برای یک اتاق تا 40 مترمربع را در یک ساعت فراهم می کنند و همچنین بعنوان یک سیستم گرمایشی مکمل برای محیطی در حدود 100 مترمربع نیز می توانند مناسب باشند. البته اشاره نمودیم که در شرایط استاندارد، یعنی دمای مورد انتظار شما باید در حد استاندارد باشد. و همچنین تأمین گرمایش بستگی به سیال بودن هوای خانه شما نیز دارد، یعنی رابطه مستقیم با میزان و دفعات باز و بسته شدن در و پنجره دارد.
 
5- آیا اجرای شومینه های برقی هزینه زیادی دارد؟
شومینه های برقی آوالون به شما این اجازه را می دهد زمانی که از مزایای آتش شومینه زیبا لذت می برید همچنان بدون احتیاج به تأمین چوب یا مصرف گاز گرم بمانید و سوخت پاک را تجربه کنید، و هزینه های اضافی بابت لوله کشی گاز و یا نصب دودکش خرج می کنید را صرفه جویی نمائید.
 
6- هزینه سوخت شومینه برقی چقدر است؟
استفاده از جلوه بصری شعله آتش آن بدلیل استفاده از لامپهای LED هزینه برق خیلی ناچیز دارد، چرا که در سایزهای بزرگ و در ماکزیمم مصرف روشنایی شعله کمتر از 25 وات در ساعت مصرف دارند و یک شومینه کم مصرف محسوب می شود. لیکن در صورت استفاده از سیستم گرمایشی شومینه های برقی باید اشاره نمائیم که شومینه های برقی دارای 2 حالت برای گرمایشی بصورت مینیمم و ماکزیمم می باشند، در حالت مینیمم 750 وات در ساعت (3.41آمپر) و در حالت ماکزیمم 1500 وات در ساعت (6.82 آمپر) مصرف دارند. شما با مراجعه به فرمول محاسبه قبض برق خود و با در نظر گرفتن میزان ساعات استفاده از شومینه، براحتی می توانید هزینه برق مصرفی خود را محاسبه نمائید.
شاید عده ای این سوال برایشان پیش بیاید که هزینه گرمایش برقی در مقابل گرمایش با یک سیستم حرارت مرکزی گران تمام می شود، باید این مطلب را دقت نمائیم که گاهی اوقات شومینه برقی خیلی کارآمدتر از سیستم حرارت مرکزی است. اگر شما وقت خود را در یک اتاق نشیمن سپری می نمائید، استفاده از شومینه برقی پرتابل در آن اتاق کارآمدتر است از گرمایش کل خانه که انرژی براحتی به هدر می رود.
 
7- آیا شومینه های برقی در طرح و سایز یکسان تولید می شوند؟
از نظر طراحان گروه صنعتی شومینه آوالون محدودیتی در طرح و سایز شومینه های برقی مدرن و کلاسیک آوالون نبوده و شومینه به هر طرح و سایز مشتری در حد امکان فنی قابل انجام و ساخت می باشد. طراحی فوق العاده و منحصر بفرد شومینه های برقی آوالون در نوع شومینه مدرن و شومینه کلاسیک توسط تیم طراحی گروه صنعتی آوالون انجام شده و تحول هنر و تکنولوژی روز را به نمایش می گذارد.
 
8- نحوه و شرایط نصب شومینه های برقی چگونه است؟
از نظر نصب شومینه های برقی محدودیتی وجود ندارد. شومینه های برقی قابلیت نصب روی دیوار به حالت یک شومینه ال سی دی (LCD Fireplace) و شومینه مدرن و یا بصورت شومینه زمینی و شومینه کلاسیک و یا به حالت یک شومینه پرتابل و شومینه قابل حمل در هر یک از اتاقها یا لابی ساختمان را دارند.
لازم است بدانیم مدلهایی از شومینه های برقی از نوع شومینه مدرن و شومینه کلاسیک هستند که با فریم چوبی و با رنگ دلخواه شما قابل ترکیب می باشند. ظاهر چوبی و طراحی مستقل این شومینه این امکان را فراهم می آورد تا از اتاقی به اتاق دیگر براحتی قابلیت جابجایی داشته باشد و برای خانه، آپارتمان و یا دفتر کار مناسب و قابل استفاده باشند. همچنین علاوه بر جابجایی، شومینه های برقی در هر موقعیتی از خانه قابل نصب هستند، در دیوارهای داخلی، در ارتفاع پائین یا بالا، حتی در گوشه و کنج اتاق شما.
 
9- آیا شومینه های برقی را در هر محیطی می توان نصب نمود؟
تقریباً محدودیتی برای محل نصب شومینه های برقی وجود ندارد، فقط تا حد امکان از نصب شومینه های برقی در محیط های مرطوب و نم دار مثل حمام خودداری نمائید. و نصب شومینه های برقی در محیط بیرون و روباز نیز توصیه نمی شود. شومینه های برقی بصورت شومینه دیواری و شومینه مدرن در هر موقعیتی از فضای داخلی قابل نصب می باشند.
 
10- نصب کردن شومینه ها چقدر طول می کشد؟
شما کافی است مکان مورد نظر خود برای نصب شومینه را انتخاب نموده و با استفاده از براکت و سه عدد پیچ با رولپلاک که معمولاً داخل کارتن بسته بندی موجود می باشد، براکت را به دیوار نصب و شومینه برقی را بصورت یک شومینه دیواری براحتی روی آن براکت قرار دهید. این مراحل می تواند کمتر از 5 دقیقه به طول انجامد.
 
11- آیا برای نصب شومینه های برقی نیاز به متخصص یا نصاب شومینه می باشد؟
محصولات شومینه برقی آوالون دارای شرایط نصب آسان می باشند و همچنین موارد و نحوه نصب به طور کامل در دفترچه راهنمای شومینه موجود می باشد. بنابراین شخصاً نیز می توانید اقدام به نصب شومینه های برقی نمائید، لیکن جهت نصب ایمن توصیه می شود از همکاران شرکت یا فرد متخصص در این زمینه استفاده نمائید.
 
12- چگونه می توانم اقدام به تمیز کردن شومینه برقی نمایم؟
برای تمیز کردن شومینه برقی کافی است از یک دستمال تمیز بهمراه مایع های تمیز کننده استفاده کنید. برای ایمنی بیشتر، موقع تمیز کردن بدنه فلزی شومینه مراقب باشید که شومینه به پریز برق متصل نباشد. همچنین از پاشیدن مستقیم آب به شومینه خودداری نمائید.
 
13- آیا امکان جایگزینی شومینه برقی با شومینه های قدیمی وجود دارد؟
در برخی موارد که اندازه شومینه های قدیمی و سنتی با سایز شومینه های برقی تطابق داشته باشد براحتی قابل جایگزینی می باشد، در غیر اینصورت شما نیاز به سفارش شومینه برقی با شکل و سایز مخصوص دارید که آنهم توسط کارشناسان و طراحان گروه صنعتی شومینه آوالون قابل انجام است.
 
14- چه مزایایی از شومینه برقی می تواند شما را به خرید یک شومینه برقی آوالون تشویق کند؟
1- کیفیت هوا و سوخت پاک
2- امنیت و ایمنی بالا
3- توان حرارتی بسیار خوب و راندمان بالا
4- نصب و استفاده راحت و آسان
5- عدم وجود آلاینده ها و گازهای گلخانه ای
6- خلاقیت در طراحی
7- کیفیت در تولید
8- تمایز در محصول
9- سیستم کنترل هوشمند
10- کنترل لمسی
11- تکنولوژی آتش
12- حرارت مکمل و بی صدا
13- بستر آتش
14- طراحی و ساخت در سایزها و طرحهای سفارشی 

دانلود فایل ورد(Word) پروژه نیروگاه های بادیدانلود فایل ورد(Word) پروژه نیروگاه های بادی

عنوان پروژه : نیروگاه های بادی

تعداد صفحات : ۱۲۷

شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر که با عنوان دانلود پروژه نیروگاه های بادی آماده شده به بررسی نیروگاه های بادی پرداخته است. یک نیروگاه بادی یا مزرعهٔ بادی، مجموعه‌ای از چندین توربین بادی است که در یک مکان قرار گرفته‌اند. یک نیروگاه بادی بزرگ می‌تواند شامل چندصد توربین بادی باشد. چنین مجموعه‌ای می‌تواند بر روی دریا قرار گرفته باشد. کشور ایران از لحاظ منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می‌گردد، چرا که از یک سو دارای منابع گسترده سوختهای فسیلی و تجدید ناپذیر نظیر نفت و گاز است و از سوی دیگر دارای پتانسیل فراوان انرژیهای تجدید پذیر از جمله باد می‌باشد.

مزایای نیروگاه های بادی عبارتند از :۱) قیمت پایین توربینهای برق بادی در مقایسه با دیگر صورت‌های انرژیهای نو ۲) کمک درجهت ایجاد اشتغال در کشور ۳) عدم آلودگی محیط زیست . از دیگر مزایای استفاده از این انرژی، عدم نیاز توربین بادی به سوخت، رایگان بودن انرژی، توانایی تامین بخشی از تقاضاهای انرژی برق، کمتر بودن نسبی قیمت انرژی باد نسبت به انرژی فسیلی در بلند مدت، استفاده از توربین‌های بادی برای آبکشی از چاه به ویژه در مناطق دور از شبکه برق سراسری، تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی، قدرت مانور زیاد در بهره برداری( از چند وات تا چندین مگاوات)، عدم نیاز به آب عدم نیاز به فضای زیاد، کمتر بودن هزینه‌های جاری و سرمایه گذاری انرژی باد در بلند مدت و افزایش قابلت اطمینان در تولید انرژی برق می‌باشد.

در این پروژه در فصل اول کلیاتی در مورد انرژی باد ، چگونگی تولید باد ومنشأ آن که از فاکتورهای اساسی می‌باشد ارائه شده است.در فصل دوم به انواع توربین‌های بادی از حیث اندازه و محل نصب، عملکرد، ساختمان توربین‌های بادی و در نهایت به اجزای مختلف یک توربین بادی مختصراً اشاره شده است.فصل سوم به بررسی روش‌های مختلف تولید انرژی الکتریکی اختصاص دارد که با استفاده از ماشین های الکتریکی زیر قابل انجام می باشد.۱-ماشین‌های القایی ۲- ژنراتورهای مغناطیس دائم ۳- ژنراتورهای سنکرون . در فصل چهارم نیروگاه‌های بادی در ایران و تحقیقات انجام شده بررسی شده است.در نهایت در فصل آخر درباره این نیروگاه‌ها به نتیجه گیری و پیشنهاد پرداخته شده است.

 

بزرگ‌ترین نیروگاه بادی دنیا، نیروگاه بادی روسکو در تکزاس آمریکا است که توان نامی ۷۸۱٫۵ مگاوات دارد.در کشور ما ایران قابلیتها و پتانسیل‌های مناسبی جهت نصب و راه اندازی توربین‌های برق بادی وجود دارد، که با توجه به توجیه پذیری آن و تحقیقات، مطالعات و سرمایه گذای که در این زمینه صورت گرفته، توسعه و کاربرد این تکنولوژی چشم انداز روشنی را فراروی سیاست گذاران بخش انرژی کشور در این زمینه قرار داده است.

در ادامه فهرست مطالب پروژه نیروگاه های بادی را مشاهده میفرمایید :

چکیده
مقدمه
فصل ۱- کلیات انرژی باد
۱-۱- بحران انرژی در جهان و ضرورت ایجاد تنوع در سبد انرژی
۱-۲- مصرف انرژی در جوامع
۱-۳- مزایا و دلایل بهره برداری از انرژی باد
۱-۴- باد و منبع انرژی آن
۱-۵- انواع بادها
۱-۵-۱- بادهای محلی
۱-۵-۲- بادهای موسمی
۱-۵-۳- بادهای تجارتی
۱-۵-۴- بادهای غربی
۱-۶- طبقه بندی بادها بر اساس میزان نیرو
۱-۷- جدول بوفورت
۱-۸- تاریخچه استفاده از انرژی باد
۱-۹- نیروگاه‌های بادی
۱-۹-۱- مزایای نیروگاه‌های بادی
۱-۹-۲- مشخصه‌های نیروگاه‌های بادی
۱-۱۰- توزیع سرعت باد
۱-۱۱- محدودیت‌های تولید
۱-۱۲- ضریب ظرفیت
۱-۱۳- پیش‌بینی پذیری
فصل ۲- توربین‌های بادی
۲-۱- تعریف توربین بادی
۲-۲- کاربرد توربینهای بادی
۲-۲-۱- کاربردهای غیرنیروگاهی
۲-۲-۲- کاربردهای نیروگاهی
۲-۳- انواع توربینهای بادی
۲-۳-۱- تقسیم بندی از نظراندازه
۲-۳-۲- تقسیم بندی توربینهای بادی از نظر استقرار
۲-۴- عملکرد توربین بادی
۲-۵- ساختمان پره‌های توربین بادی
۲-۶- مقایسه تاثیر نیروی باد بر توربین‌های عمودی و افقی
۲-۷- تنظیم دور توربین‌های بادی
۲-۸- تنظیم دور توربین‌های بادی
۲-۹- قرار دادن توربین در جهت باد
۲-۱۰- کارکرد توربین‌های بادی د ر انواع بادها
۲-۱۱- انرژی دریافتی از توربین
۲-۱۲- توان پتانسیل توربین
۲-۱۳- ضریب یکپارچگی
۲-۱۴- ضریب سرعت نوک
۲-۱۵- نیروگاه برق بادی
۲-۱۶- قسمتهای نیروگاه بادی
۲-۱۶-۱- برج
۲-۱۶-۲- روتور
۲-۱۶-۳- ژنراتور
۲-۱۷- اجزاء اصلی نیروگاه بادی محور افقی
۲-۱۸- اجزاء مختلف یک توربین بادی ساخت ایران
فصل ۳- ژنراتورهای مورد استفاده در نیروگاه بادی
۳-۱- مقدمه
۳-۲- بررسی روشهای مختلف تولید قدرت
۳-۲-۱- ژنراتور سنکرون
۳-۲-۲- ژنراتورهای القایی
۳-۲-۳- ژنراتورهای مغناطیسی دائم
۳-۳- ترانسفورماتور ها
۳-۴- تنظیم کننده‌های ولتاژ
۳-۵- تنظیم کننده بار
۳-۶- نتیجه گیری
فصل ۴- نیروگاه‌های بادی در ایران
۴-۱- مقدمه
۴-۲- موقعیت جغرافیایی ایران
۴-۳- بادهای ایران
۴-۴- پتانسیل منابع انرژی باد در ایران
۴-۵- خلاصه دو مطالعه برای تعیین محل نصب توربین باد
۴-۵-۱- بررسی انرژی باد در منطقه منجیل
۴-۵-۲- مطالعه آماری باد در حاشیه مناطق کویری ایران
۴-۶- پروژه‌های نیروگاه‌های بادی
۴-۶-۱- سایت منجیل
۴-۶-۲- سایت رودبار
۴-۶-۳- نیروگاه بینالود
۴-۷- پروژه پتانسیل سنجی و تهیه اطلس باد کشور
۴-۷-۱- اهداف پروژه
۴-۸- پروژه خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر
۴-۸-۱- اهداف پروژه
۴-۸-۲- آمار تقاضاص بخش خصوصی
۴-۹- پروژه مطالعات مقدماتی و طراحی مفهومی توربین بادی مگاواتی ملی
۴-۹-۱- اهداف پروژه
۴-۱۰- پروژه طراحی، ساخت و نصب توربین بادی ۱۰ کیلووات سهند تبریز
۴-۱۰-۱- تعریف پروژه
۴-۱۰-۲- شرح فعالیت ها
۴-۱۱- پروژ ه توربین بادی در زهک
۴-۱۲- سایر پروژه ها
فصل ۵- نتیجه گیری و پیشنهاد
۵-۱- مقدمه
۵-۲- اهمیت نیروگاه‌های بادی
۵-۳- لزوم گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی
۵-۳-۱- ارتقاء امنیت عرضه انرژی
۵-۳-۲- تولید پراکنده و کاهش اتکا به شبکه‌های سراسری انتقال انرژی
۵-۳-۳- اشتغال‌زائی و توسعه نواحی دور افتاده
۵-۴- نگرانی‌ها در زمینه مصرف انرژی
منابع و مراجع 


هر آنچه از برق بخواهید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما